Valenkät om partiernas inställning till konfessionella skolor, 2018

Kristna Friskolerådet som är ett samarbetsorgan för majoriteten av landets kristna skolor har genomfört en undersökning om de olika riksdagspartiernas inställning till konfessionella skolor.

Varje parti har svarat på några kryssfrågor, och sedan utvecklats svaret med några meningar. Dessa kommentarer hittar du under sammanställningen av kryssfrågorna.

Tyvärr har Vänsterpartiet trots upprepade påminnelser inte besvarat enkäten.

Vilken är ert partis inställning till friskolor i allmänhet?

Vilken är ert partis inställning till konfessionella skolor i synnerhet?

* Liberalerna angav både alternativ B och C i denna fråga.

Önskar ert parti att göra någon lag- eller regeländring kring konfessionella skolor på kort eller lång sikt? ( t ex kring tillstånd, tillsyn, finansiering etc)

Partiernas utvecklade svar/kommentarer till varje fråga:

Vilken är ert partis inställning till friskolor i allmänhet?

Socialdemokraterna:

Vi är positiva till friskolor och vill förenkla för idéburna friskolor att etablera sig. Vi värnar pedagogisk mångfald och valfrihet. För att alla elever ska ge reell valfrihet behöver dock skolvalet göras mer fritt och rättvist – så att alla elever har en chans att välja skola. Kötid ska inte vara ett urvalskriterium.

Vi vill inte heller att syftet med svensk skola ska vara vinstjakt eller religiös påverkan. Därför behöver reglerna kring vem och hur man får driva skola skärpas. Till skillnad från högern så vet vi att driva skola är inte som att driva vilken annan verksamhet som helst. Det innebär ett ansvar över barn och ungas framtid. En elev kan inte reklamera och få tillbaka en misslyckad utbildning.

Miljöpartiet:

Övervinster hör inte hemma i skolan eller inom vården och omsorgen. Däremot värnar vi om valfrihet och mångfald för att tillgodose alla människors olika behov och se till att välfärdssektorn håller hög kvalitet. Det är därför viktigt att de ideella välfärdsföretagen, som inte alls spelar på samma plan som exempelvis privata storföretag, slipper vinstbegränsningar.

Moderaterna:

Vi värnar föräldrar och elevers rätt att välja skola. Det fria skolvalet är här för att stanna.
Samtidigt ska vi säkerställa att alla skolor, oavsett om de är privata eller kommunala, håller hög kvalitet. Privata skolor ska inte få göra vinst på dålig kvalitet. Därför vill Moderaterna öka kontrollen och lägga ner skolor som inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Kristdemokraterna:

Kristdemokraterna anser att friskolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. Det medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den skola som inte fungerar.

Vi vill införa ett aktivt och fritt skolval där föräldrar och barn måste ta ett aktivt beslut om val av skola. Kommunerna bär därför ett ansvar för att informera om och bistå med material på olika språk om de skolor som står att välja inom kommunen. På så vis ökar föräldrars möjlighet att väla skola utifrån samma förutsättningar.

Liberalerna:

Rätten att välja skola och en skolpeng som följer med eleven till den skola som väljs är en viktig grundläggande princip. Den ger alla elever och föräldrar en möjlighet att välja den skola som passar dem bäst oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar. Den rätten är nu starkt hotad när socialdemokraterna övertagit vänsterpartiets retorik och kraftigt vill begränsa det fria skolvalet genom att införa ett totalt vinstförbud för fristående skolor. Istället för att begränsa valet av skola ska alla, också nyanlända, göra ett aktivt val av skola.

Föräldrar och elever ska få bättre förutsättningar att göra välgrundade val, genom förbättrad information, tydliga jämförelser samt mer öppenhet och transparens på lättillgängliga antagningsportaler. Det behövs förändringar i kösystemen för att skapa möjligheter för att bl a nyinflyttade får plats i populära skolor. Tillståndsprocessen för fristående skolor ska föregås av ägar- och ledningsprövning. Såväl tillstånd som ägar- och ledningsprövning ska kunna omprövas vid större ägarförändring eller andra större förändringar i verksamhetens förutsättningar. Kraven bör så långt som det är möjligt vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.

Centern:

Det ska finnas en skola för alla. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare. Möjligheten att välja vilken skola man går i ska finnas med genom hela skoltiden. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg för att stärka elevens makt över sin egen skolgång. Vill utveckla dagens skolval till ett aktivt och informerat skolval. Det gör det obligatoriskt att välja skola.

Sverigedemokraterna:

Vi förespråkar inte vinstförbud men ställer höga krav: friskolor ska ha en ekonomisk buffert om skolan kommer på obestånd, den möjliggör att driva skolan vidare tills kommunen kan organisera övertagande av eleverna. Ur den ekonomiska bufferten hanteras ska kontrolleras av Skolmyndigheten och berörd kommun ska godkänna bufferten och se till att vinter inte tas ut innan bufferten är säkrad.

Kvalitetskraven ska vara höga och Skolinspektionen ska som sista åtgärd stänga friskolor som inte uppfyller kvalitetskraven eller trygghetskraven för eleverna. Tillstånd , tillsyn och kvalitet måste ligga som huvudfokus. Det ska införas förbud mot att starta fri skolverksamhet som är finansierad eller får bidrag från aktörer utanför Norden. Stora delar av skolans verksamhet skall få statlig huvudman, stödpersonal som t ex skolhälsovård, vilket innebär att stor del av elevpengen stannar kvar i statlig regi.

Vilken är ert partis inställning till konfessionella skolor i synnerhet?

Socialdemokraterna:

Svensk skola ska vara en plats där barn och unga med olika bakgrund möts. Att elever med olika erfarenheter lär sig att samarbeta bygger sammanhållning och motverkar splittring. Vi vill att skolan är en plats där alla elever är fria att forma sin egen tro, uppfattning och framtid. Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning.

Miljöpartiet:

Inget barn ska i någon svensk skola utsättas för direkt eller indirekt tvång att delta i aktiviteter av religiös art och all undervisning ska vara helt fri från religiös påverkan. Det finns friskolor med konfessionella huvudmän som gör ett bra jobb och följer alla regler. Men det finns också aktörer som sannolikt skulle ha svårt att klara en granskning.

Moderaterna:

Vi vill öka Skolinspektionens insyn och kontroll av alla friskolor. I svenska skolor ska svenska värderingar gälla.

Kristdemokraterna:

Kristdemokraterna är positivt inställt till friskolor, även till de konfessionella friskolorna. Dagens skollag är bra, dvs där det är förbjudet med konfessionella inslag under undervisningstid men tillåtet med inslag i den del av utbildningen som ligger vid sidan om undervisningstiden.

Liberalerna:

Alla barn och unga ska slippa påtvingad religiös och politisk påverkan i skolan. Eleverna ska ges en allsidig bild av alla religioner och politiska ideologier för att själv kunna ta ställning och bilda sig en egen uppfattning. De nya religiösa friskolor som nu ansöker om tillstånd riskerar att bidra till skapandet av parallellsamhällen.

Religiösa friskolor grund bli allt fler vilket riskerar att öka segregationen. Liberalerna vill införa ett stopp för nya religiösa förskolor och friskolor och att befintliga religiösa förskolor och friskolor inte ges tillstånd att utöka antalet elever.

Centern:

Centerpartiet är för att det ska få finnas konfessionella friskolor. De tillför det svenska skolsystemet en viktig valmöjlighet. Vi anser att skolor ska kunna ha olika inriktning och huvudmän. Det ska finnas en valfrihet men också en fungerande tillsyn. Alla skolor måste följa skollagen, läroplan, och stå upp för demokrati och alla människors lika värde och rättigheter. De ska också vara öppna för alla elever. Det ska också ställas höga kvalitetskrav på alla skolor oavsett huvudman. De skolor som inte lever upp till ställda krav ska kunna stängas.

Sverigedemokraterna:

Vi vill inte stänga igen befintliga konfessionella skolor som fungerar väl men Skolinspektionen ska skärpa kontrollerna jämfört med de kontroller som sker idag. Vi anser att tills vidare får inte nya religiösa skolor startas på grund av missförhållanden uppdagats där det i vissa fall visat sig att verksamhet innehåller diskriminering och strider mot svenska grundläggande värderingar.

Önskar ert parti att göra någon lag- eller regeländring kring konfessionella skolor på kort eller lång sikt?

Socialdemokraterna:

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera vilket utrymme som finns för regeländringar inom ramen för bland annat Europakonventionen. Den utredningen kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Miljöpartiet:

Regelverket i Sverige ska skärpas. För att få tillstånd att driva skola ska du som huvudman stå för det regelverk du sedan ska upprätthålla. Den som inte står för grundläggande värderingar om jämställdhet och mänskliga rättigheter ska stoppas från att driva friskolor i Sverige.

Moderaterna:

Mångfald och valfrihet har i snart 30 års tid varit viktiga och självklara värden för Sveriges elever och föräldrar. Det vill vi fortsätta värna. Det finns många välfungerande konfessionella skolor som erbjuder en god utbildning för sina elever. Sedan finns det ett fåtal skolor som haft problem och brutit mot gällande skollag. Sådana skolor ska inte få verka i Sverige.

Kristdemokraterna:

Vi vill att alla ska göra ett aktivt skolval och att kommunerna ska bistå med information om skolvalet som alla kan ta till sig. Vi vill också se ökad tillsyn där man misstänker att man inte följer lagen eller dess intentioner. Tillsynen ska göras oavsett om skolan är kommunal, fristående eller fristående konfessionell.

Liberalerna:

Religiösa inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen. Könsuppdelade lektioner ska endast kunna motiveras av pedagogiska skäl. De får inte vara permanenta och ska aldrig kunna motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl. Skolinspektionen ska ges ett särskilt uppdrag att granska skolor med religiösa inslag samt friskolor som drivs av ideella föreningar och trossamfund.

Centern:

Men de regeländringarna gäller inte bara konfessionella skolor. Precis som med andra kommunala och fristående skolor finns det konfessionella skolor som presterar på topp och de som har problem och underpresterar. Dåliga skolor kan vi aldrig acceptera, oavsett huvudman.

Lagar och förordningar ska följas och är det allvarliga brister ska skolan stänga. För att försäkra sig om att huvudmännen, fristående så väl som kommunala, lever upp till styrdokumenten bör skolor i större utsträckning än i dag utsättas för oanmälda granskningar av Skolinspektionen.

Sverigedemokraterna:

Liksom i svar på fråga b ovan så anser vi att reglerna måste ändras: Skolinspektionen ska skärpa kontrollerna och tills vidare ska inte nya konfessionella skolor få startas. Konfessionella skolor följa svensk lag och skolans regler, riktlinjer och läroplaner. Skulle konfessionella inslag användas i en skola och dessa inslag strider mot lag och skolans regler och läroplaner, så är vi emot det. Det är viktigt att hålla all undervisning neutral i skolan, trots den religiösa tillhörighet elever eventuellt redan har. Religionsundervisning ska hållas fri från enskildas synpunkter och politiska trender.

OM VÅR VERKSAMHET
Kristna friskolerådet är ett samverkansorgan för kristna friskolor i Sverige. Vi är en ideel förening där fristående skolor med uttalad kristen målsättning kan vara medlemmar. Vi är ett 50-tal medlemmar, från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Från Stockholm i öster till Hönö i väster.

KONTAKTA OSS

Adress: Kristna friskolerådet, Mikaelskolan, Ebba Brahes väg 1, 192 69 Sollentuna

Epost: Bo Nyberg, Ordförande

Epost: Katty Uussaar, Vice ordförande

Share This